Tanrıkulu'ndan sosyal devletin öneminin hatırlatılması amacıyla kanun teklifi

Sezgin Tanrıkulu, Yaşlılara Saygı Haftası çerçevesinde sosyal devletin öneminin hatırlatılması amacıyla kanun teklifi verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun kanun teklifi ve gerekçesi şöyle;

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Her yıl "Yaşlılara Saygı Haftası"nda Yaşlılara Yardım Yapılması Hakkında Kanun Teklifim ve Gerekçesi ektedir.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

Gerekçe

Türkiye'de 65 yaşın üstündeki nüfus 1 yılda 300 bin kişi artışla 6.2 milyona çıkmıştır. 5.283 kişi ise 100 yaşını aşmış durumdadır. Yaşlıların 5'te biri çalışmaktadır. Türkiye'de 65 ve üzeri yaşlarda 6 milyon 192 bin 962 kişi bulunmaktadır. Yaşlıların toplam nüfus içindeki oranı yüzde 8'e karşılık gelmektedir. Yaşlı nüfusun yüzde 23.9'unun okuma yazma bilmediği tespit edilmiştir. Mutlu olduğunu beyan eden yaşlıların oranı 2013'te yüzde 63.4 iken, 2014'te yüzde 62.8'e düşmüştür.

İstatistikler gösteriyor ki, Türkiye'de artan bir yaşlı nüfus var ve bu nüfusun önemli bir bölümü çalışmaya devam etmektedir. Mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı ise düşüştedir. Anayasamıza göre Devletimizin niteliklerinden birisi de sosyal devlettir. Anayasa Mahkemesi bir kararında sosyal devleti şöyle tanımlar: "(Sosyal devlet) ferdin huzur ve refahını gerçekleştiren ve teminat altına alan, kişi ve toplum arasında denge kuran, emek ve sermaye ilişkilerini dengeli olarak düzenleyen, özel teşebbüsün güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayan, çalışanların insanca yaşaması ve çalışma hayatının kararlılık içinde gelişmesi için sosyal, iktisadî ve malî tedbirler alarak çalışanları koruyan, işsizliği önleyici ve millî gelirin adalete uygun biçimde dağılmasını sağlayıcı tedbirler alan adaletli bir hukuk düzeni kuran ve bunu devam ettirmeye kendini yükümlü sayan, hukuka bağlı kararlılık içinde ve gerçekçi bir özgürlük rejimini uygulayan devlet demektir."

Sosyal devlet ilkesinin özü, güçsüzün Devlet tarafından korunmasıdır. Yüksek Mahkemenin de belirttiği gibi bu hususlarda devletin gerekli tedbirleri alması elzemdir. Yaşlı nüfusun artışına karşın refahın düştüğü gözlemlenmektedir. Batı ülkelerinde çalışan yaşlı nüfus oldukça düşüktür. Oysa Hükümetin politikaları bizim yaşlılarımızı çalışmaya zorlamaktadır, çünkü zaten refah içinde bir hayat süremeyen yurttaşlar yaşlanınca geçim sıkıntısı çekmektedir.

Yaşlılara Saygı Haftası çerçevesinde sosyal devletin öneminin hatırlatılması için yardım yapılması amacıyla bu kanun teklifi hazırlanmıştır.

    Salı, 24 Mart 2015 13:47

Bağlantılı Konular