Sezgin Tanrıkulu, İçişleri Bakanına sordu: ”1 Temmuz 2013 itibariyle kaç korucu istihdam edilmektedir?"

Tanrıkulu’nun TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesi şöyle:

“TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Muammer GÜLER tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin TANRIKULU

İstanbul Milletvekili

Anayasanın 128. Maddesine göre, “Devletin, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.” Dolayısıyla güvenlik gibi, devletin yürütmesi gereken asli ve sürekli bir kamu hizmetinin de memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yerine getirilmesi gerekir. Ancak, 1924 yılında 442 sayılı Köy Kanunu ile birlikte uygulamaya giren Köy Koruculuğu sistemi, 1985 yılında yapılan kanun değişikliğiyle sınırları ve yetki alanı belirsiz bir şekilde Geçici Köy Koruculuğuna dönüştürüldü. Güvenlik alanında emniyet ve jandarma personeli gibi bir statüye sahip olmadıkları ve benzer eğitimlerden geçmedikleri halde benzer yetkiler ve silahlarla donatılmış sivillerden oluşan bir güç oluşturulmuştur. Bunun bölgede ne tür insan hakları ihlallerini beraberinde getirdiği bilinmektedir. Kürt sorununun çözümü ve barıştan söz edilen bir dönemde korucu alımına devam edildiği iddiaları, sorunun önemli bir ayağının bizzat hükümet tarafından derinleştirildiğini ortaya koymaktadır.  Ancak çözümün sağlanması için koruculuk sisteminin derhal sonlandırılması gerekmektedir. Daha önce bu sistemin kaldırılması yönünde verdiğimiz kanun teklifinde de vurguladığımız üzere, devletin, güvenlik gibi insan haklarına her an tehdit oluşturabilecek hassas bir hizmet alanında geçici, yetkileri ve statüleri muğlak, gerekli eğitimi vermediği kişilerle kamu hizmeti vermeye alışması hukuk devletiyle de, insan haklarıyla da, çağdaş yönetim anlayışıyla da bağdaşmamaktadır.

Öte yandan, 2011 yılında yapılan bir saha araştırmasına göre, Geçici Köy Korucusu olma isteğinin en önemli nedeni işsizlik ve yoksulluk. Korucuların %55’i sistemden memnun olmadığını belirtirken, çalışmaya devam etmek isteyenlerin oranının %93 düzeyinde olması, sisteme bir istihdam olanağı olarak bakıldığını gösteriyor. Geçici Köy Korucusu oldukları için herhangi bir zorlukla karşılaşmadıklarını belirtenlerin oranı ise sadece % 4,2. Bu veriler ışığında tedbirlerin alınması lazım. Ayrıca unutulmamalıdır ki bu koruculuk sistemi toplumsal barışı da zedeleyen, çözüm ve barışın önünde engel teşkil eden önemli bir unsurdur.

Bu bağlamda;

1-1 Temmuz 2013 tarihi itibariyle bölgelere ve illere göre toplam kaç korucu istihdam edilmektedir?

2-1985 ile 2003 yılları arasında silahaltına alınan korucu sayısı kaçtır?

3-Kasım 2002 ile Temmuz 2013 tarihleri arasında silahaltına alınan korucu sayısı kaçtır?

4-12 Haziran 2011 ile 1 Temmuz 2013 tarihleri arasında silahaltına alınan korucu sayısı kaçtır?

5-1 Ocak 2013 tarihi ile 1 Temmuz 2013 tarihi arasında silahaltına alınan korucu sayısı kaçtır?

6-1985 yılından bu yana hayatını kaybeden korucu sayısı kaçtır?

7-1 Temmuz 2013 tarihi itibariyle emekliye ayrılan korucu sayısı kaçtır?

8-1985’ten bu yanana kaç korucu kendi isteğiyle silah bırakmış, kaçı emekliye ayrılmış, kaçı karıştığı suçtan dolayı görevden uzaklaştırılmış, yargılanmış veya tutuklanmıştır?

9-Hâlihazırda istihdam edilen korucuların sosyal güvencelerinin korunarak başka alanlarda istihdam edilmeye başlanması ve koruculuk sisteminin kaldırılmasını düşünülmekte midir?”

    Çarşamba, 03 Temmuz 2013 12:05

Bağlantılı Konular