Sezgin Tanrıkulu: ”Çözüm ve barış büyük bir sorumluluk üstlenmekle sağlanır.”

Hükümetin bir demokratikleşme programı hazırlayıp uygulamaya sokması gerektiğini ifade eden Tanrıkulu’nun yazılı açıklaması şöyle:

“Kürt sorununun çözüm yollarına dair yıllardır gerek siyasî partilerin gerekse sivil toplum örgütlerinin hazırladığı sayısız rapora Akil İnsanlar Heyeti’nin Güneydoğu Raporu da eklendi. Ne yazık ki soruna dair çözüm önerileri hükümetin önüne geldiği anda hükümsüz kalıyor.

Çünkü AKP’nin söz konusu tespit ve önerileri benimseyecek ve uygulayacak bir demokratikleşme programı bulunmuyor.

Bir taraftan çatışmasızlıktan söz edip öbür taraftan bölgede harıl harıl karakol inşaatını sürdürmek, Lice’de bu inşaatları protesto eden halkın üzerine ateş açmak ve bir yurttaşın ölümüne, on kişinin de yaralanmasına sebep olmak, barışta samimi olunmadığını ortaya koyuyor.

Akil İnsanlar Heyeti Güneydoğu Raporu’nda altı çizilerek vurgulanmasına rağmen Sayın Başbakan’ın karakol inşaatlarının süreceğine dair beyanatı da bu samimiyetsizliği gün yüzüne çıkarıyor.

Kuşkusuz otuz yıllık çatışmalı sürecin çözümü hassasiyet gerektiriyor. Bu süreçte çeşitli provokasyonlar yaşanabileceğini hepimiz biliyoruz. Ancak sürecin bizzat yürütücüsü olan Sayın Başbakan’ın provokasyonlara açıkça çanak tutan beyanatları, zaten kırılgan olan süreci daha da hassas hale getiriyor.

Çözüm ve barış büyük bir sorumluluk üstlenmekle sağlanır. Ne yazık ki Sayın Başbakan’ın dili de uygulamaları da böyle bir sorumluluktan kaçındığını gösteriyor.

Öte yandan, çözümün önünde engel teşkil eden yasal sorunları gidermek için neredeyse kılını kıpırdatmayan hükümetin, çözümden ne anladığı da meçhuldür.

Güneydoğu Raporu’ndaki pek çok başlığı gerek kanun teklifleri gerekse araştırma önergeleri yoluyla TBMM gündemine taşıdığımız halde, bu tekliflerimizin bizzat AKP tarafından reddedildiğinin kamuoyunca bilinmesini isterim.

Güneydoğu Raporu’nda da vurgulanan seçim barajının düşürülmesi önerisini yakın tarihte kanun teklifi olarak TBMM’ye getirdik. Seçim barajının yüzde 3’e indirilmesi yönündeki teklifimizin gündeme alınması bizzat AKP oylarıyla reddedildi.

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Yasası’nın demokratik bir yapıya büründürülmesine dair kanun teklifimiz de benzer bir akıbete uğradı. Keza, Diyarbakır Cezaevi’nin insan hakları müzesine dönüştürülmesi, Uludere/Roboski katliamıyla ilgili yeni bir komisyon oluşturulması, Cem Evlerinin ibadethane olarak kabul edilmesi tekliflerimiz de yakın tarihte reddedildi.

Gelinen aşamada Kürt sorununun tespitine dair yeni raporlamalar veya araştırmalara girişilmesine gerek kalmamıştır. Esas ihtiyaç, hükümetin, yapılmış olan tespitleri dikkate alarak bir demokratikleşme programı hazırlayıp derhal uygulamaya sokmasıdır.

Hâlihazırda, Kürt sorununun çözümünde önemli aşamaları katetmeye yarayacak çok sayıda yasa teklifi ve araştırma önergemiz Meclis Başkanlığı’nda, gündeme alınmayı bekliyor.

Yasama faaliyeti içinde, sorunun önündeki temel engelleri kaldırmak için önemli kilometre taşı sayılabilecek düzenlemelerin hayata geçmesi, AKP’nin bu düzenleme tekliflerini sindirmesine bağlı. Aksi takdirde bundan sonra yapılabilecek her tür tespit çalışması tozlu raflarda çürümeye terkedilmiş olacak ve sorun giderek daha da derinleşecektir.

Unutulmamalı ki çatışmasızlığın sağlanması, sorunun çözümü konusunda önemli bir eşiktir ve bu fırsatın heba edilmemesi hayati önemdedir. Bunun için de zaman kaybettirilmeden yasal düzenlemelere gidilmesi, TBMM’nin sorunun her başlığı için aktif bir çalışma başlatmak gerekir.

Akil İnsanlar Heyeti’nin Güneydoğu Raporu’nda da vurgulanan ve bizim zaten aylardır Meclis gündemine taşımaya çalıştığımız tekliflerin bazılarını aşağıda kamuoyunun bilgisine sunuyorum.

Çözüm için TBMM Başkanlığı'na sunduğumuz kanun teklifleri:

1. SEÇİM BARAJI DÜŞÜRÜLSÜN: Seçim Barajının Yüzde 10’dan Yüzde 3’e Düşürülmesine İlişkin Kanun Teklifi TBMM Başkanlığı’na 28.05.2013 Tarihinde Sunuldu. TBMM İç Tüzüğünün 37. Maddesi Uyarınca TBMM Genel Kurulunda Gündeme Alınarak Görüşüldü ve AKP Oylarıyla Reddedildi.

2. SİYASET ÇOKDİLLİ YAPILSIN: Siyasi Partilerin Çalışmalarında Türkçeden Başka Bir Dil Kullanmalarına İlişkin Kanun Teklifi

3. HAZİNE YARDIMI: Seçime Katılan Siyasi Partilere Aldıkları Oy Oranlarına Göre Hazineden Yardım Almalarına İlişkin Kanun Teklifi

4. MAYINLI ARAZİLER KÖYLÜLERE DAĞITILSIN: Mayınlı Arazilerin Temizlenip Topraksız Köylülere Dağıtılmasına İlişkin Kanun Teklifi

5. KORUCULUK KALDIRILSIN: Korucuların Yeniden İstihdamı, Sosyal Güvenliklerinin ve Emekli Haklarının Güvence Altına Alınması ve Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi

6. DEĞİŞTİRİLEN İSİMLER İADE EDİLSİN: Adları Değiştirilen Yerleşim Yerlerinin (Köy, Mezra vd.) Eski Adları İle Birlikte Kullanılmasına ilişkin Kanun Teklifi

7. TRAVMALARI HATIRLATAN İSİMLER KALDIRILSIN:Geçmişte Yaşanan Acı Travmaları Hatırlatan İsimleri Taşıyan Yerlerin Belirlenmesi ve Bu İsimlerin Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi

8. DİYARBAKIR CEZAEVİ MÜZE OLSUN: Diyarbakır Cezaevi’nin İnsan Hakları ve Demokrasi Müzesi’ne Dönüştürülmesine İlişkin Kanun Teklifi- TBMM Başkanlığı’na 11.06.2013 Tarihinde Sunuldu. TBMM İç Tüzüğünün 37. Maddesi Uyarınca TBMM Genel Kurulunda Gündeme Alınarak Görüşüldü ve AKP Oylarıyla Reddedildi.

9. NEWROZ RESMÎ BAYRAM OLSUN: Newroz’un Bayram Olarak Kabul Edilmesine İlişkin Kanun Teklifi

10. ENFAL KATLİAMI TANINSIN: 16 Mart 1988’de Halepçe’de Gerçekleştirilen El-EnfalKatliamı’nın Tanınmasına İlişkin Kanun Teklifi

11. DERSİM ARŞİVLERİ AÇIKLANSIN: Farklı Kurumlarda Bulunan Dersim Arşivleri’nin TBMM Başkanlığı’nda Toplanarak Araştırmacıların Hizmetine Sunulmasına İlişkin Kanun Teklifi

12. KÖYE DÖNÜŞ YASASI YENİDEN DÜZENLENSİN: Boşaltılan Yerleşim Yerlerinde Mağdur Olan Vatandaşlara Yardım Yapılmasını Öngören 5233 Sayılı Yasada İyileştirme Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

13. İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALDIRILSIN: İfade Özgürlüğünün Eksiksiz Sağlanması Bağlamında TMK ve TCK’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

14. TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ ÖNÜNDEKİ ENGELLE KALDIRILSIN: Yasaksız ve Özgürlükçü Yeni Bir Toplantı ve Gösteri Yürüyüşüne İlişkin Kanun Teklifi-TBMM Başkanlığı’na 04.06.2013 Tarihinde Sunuldu. TBMM İç Tüzüğünün 37. Maddesi Uyarınca TBMM Genel Kurulunda Gündeme Alınarak Görüşüldü ve AKP Oylarıyla Reddedildi.

15. ORANTISIZ GÜÇ KULLANIMI ENGELLENSİN: Güvenlik Güçlerinin Orantısız Güç Kullanımının Engellenmesine İlişkin Kanun Teklifi

16. BİBER GAZI YASAKLANSIN: Güvenlik Güçlerinin Biber Gazı ve İnsan Sağlığına Zararlı Kimyasalları Kullanmasının Engellenmesine İlişkin Kanun Teklifi

17. ÖZEL YETKİLİ MAHKEMELER KALDIRILSIN: Özel Yetkili Mahkemelerin Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi

18. TUTUKLULUK SÜRELERİ YENİDEN DÜZENLENSİN:Uzun Tutukluluk Sürelerinin Düzenlenmesine İlişkin Kanun Teklifi

19. YASADIŞI DİNLEMELER ENGELLENSİN: Hukuk Dışı Takip, Dinleme ve İzlemenin Sınırlandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi

20. GİZLİ TANIK UYGULAMASI KALDIRILSIN: Gizli Tanık Uygulamasında Hukuk Dışılığa ve Adil Yargılama İlkelerine Aykırı Uygulamalara Son Verilmesine İlişkin Kanun Teklifi

21. FAİLİ MEÇHUL CİNAYETLERDE ZAMAN AŞIMI OLMASIN: Faili Meçhul Cinayetlerde ve Kayıp Vakalarında Yakalanmayan Failler Bakımından Zaman Aşımı Hükümlerinin Uygulanmamasına İlişkin Kanun Teklifi

22. CEZAEVLERİNDEKİ HUKUKSUZ UYGULAMALARA SON VERİLSİN: Cezaevlerinde Hükümlülere Uygulanan Hukuk Dışı Cezaların Engellenmesine Dair Kanun Teklifi

23. GÖZALTINDA AVUKAT GÖRÜŞMELERİ ÖNÜNDEKİ ENGEL KALDIRILSIN: Göz Altında Avukatla Görüşmenin Sınırlandırılmasının Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi

24. CEM EVLERİ İBADETHANE OLARAK KABUL EDİLSİN: Cem Evlerinin İbadethane Olarak Kabul Edilmesine İlişkin Kanun Teklifi

25. İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ ÖNÜNDEKİ YASAL ENGELLER KALDIRILSIN: İfade ve Örgütlenme Özgürlüğünü Engelleyen TMK’nin 6. ve 7. Maddelerinin 2., 6. ve 7. Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

26. ZAMANAŞIMI UYGULAMASI DÜZENLENSİN:Zamanaşımı Düzenlemesi ile Amaçlanan Uzun Zaman Önce İşlenen Suçlar Nedeniyle İnsanların Suç İsnadı ile Karşılaşmalarının Yaratabileceği Haksızlıkların Önüne Geçilmesine İlişkin Kanun Teklifi

Çözüm için meclis başkanlığına sunduğumuz araştırma önergeleri

1.  HAKİKATLERİN ARAŞTIRILMASI: Gerçekleri Araştırma Komisyonu Türkiye Modelinin Nasıl ve Hangi Yöntemle Kurulacağının Araştırılmasına İlişkin Meclis Araştırma Önergesi

2. KÜRT SORUNUNUN ARAŞTIRILMASI: Türkiye’de Son 30 Yıldır Devam Eden Kürt Meselesi ve Buna Bağlı Çatışma-Terör Eylemlerinin Son Bulması İçin, Çözüm Yolları Araştırmak Üzere Toplumsal Barışı Bozan Olayları Araştırma ve Çözüm Yollarını Önerme Komisyonu Kurulması İle İlgili Meclis Araştırma Önergesi

3. ROBOSKİ KATLİAMININ ARAŞTIRILMASI: Uludere-Roboski’de 28.12.2012 Tarihinde Meydana Gelen Katliamı Tüm Yönleriyle Araştırmak Üzere Kurulması İstenen Meclis Araştırma Komisyonu ile İlgili Meclis Araştırma Önergesi- TBMM Başkanlığı’na 06.06.2013 Tarihinde Sunuldu. TBMM Genel Kurulunda Gündeme Alınarak Görüşüldü ve AKP Oylarıyla Reddedildi.

4. ZORUNLU GÖÇÜN ARAŞTIRILMASI: 1984-1999 Yılları Arasında Zorunlu Göçe Maruz Kalmış Yurttaşlarımızın Sorunlarının ve Çözüm Yollarının Bulunmasına İlişkin Meclis Araştırma Önergesi

5. FAİLİ MEÇHUL CİNAYETLERİN ARAŞTIRILMASI: Faili Meçhul Cinayet ve Kayıpların Araştırılmasına İlişkin Meclis Araştırma Önergesi

6. İŞKENCE VE İŞKENCECİLERİN ARAŞTIRILMASI: İşkence ve Eziyet Suçlarının Önlenmesi ve Cezasız Kalmaması İçin Alınacak Tedbirlerin Belirlenmesi için Önerilen Araştırma Komisyonu ile İlgili Meclis Araştırma Önergesi – TBMM Başkanlığı’na 16.02.2012 Tarihinde Sunuldu. TBMM Genel Kurulunda Gündeme Alınarak Görüşüldü ve AKP Oylarıyla Reddedildi.

7. YASADIŞI DİNLEMELERİN ARAŞTIRILMASI: Yasadışı Dinlemelerin Nasıl ve Hangi Yöntemle Yapıldığına ve Önlenmesine İlişkin Araştırma Komisyonu İle İlgili Meclis Araştırma Önergesi -Meclis Araştırma Komisyonu Kuruldu. Rapor TBMM Başkanlığı’na sunuldu. “

    Cumartesi, 29 Haziran 2013 10:34

Bağlantılı Konular

Yandex.Metrica