Toprak, yeni Petrol Kanunu’nu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanına sordu

Toprak’ın soru önergesi şöyle:

“TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız  tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

Erdoğan TOPRAK

İstanbul Milletvekili

6492 sayılı Türk Petrol Kanunu, 11 Haziran’da Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

1954 yılından bu yana petrol sektöründe devlet adına faaliyet gösteren milli petrol şirketimiz TPAO bugüne kadar yapılan arama ve keşif işlemlerinin tamamına yakınını gerçekleştirmiştir. Halen ilkemizdeki ham petrolün %71’ini, doğal gazın ise %51’ini üretmektedir. Üretilen ham petrolden alınan devlet hissesinin %71’ini, doğal gazda ise %53’ünü ödemektedir.

Ancak, yasadan “devlet adına arama ve işletme ruhsatı alma hakkı TPAO’na aittir” hükmü çıkarılmıştır.

Ülkemizde petrol aramacılığını teşvik etmek amacıyla hazırlanan tasarı, milli menfaatlerimizi gözetmeyerek, yer altı kaynaklarımızın kamu yararına uygun olarak devlet eliyle değerlendirilmesine imkân vermeyerek, milli petrol şirketimiz TPAO’nun özelleştirilmesinin önünü açmaktadır.

Bu sebeple;
 
1.Yeni Petrol Yasası ile ekonomik şartları sağlayabilecek güç olarak bakıldığında yerli şirketlerin önü kapatılmayacak mıdır? Yabancı şirketler için çıkartılmış bir yasadır diyebilir miyiz?  Hangi sebeplerle teşvik edilmektedir? Getiri ve uzun vadede zararlarını objektif kalmak suretiyle bakanlık olarak nasıl açıklayabilirsiniz?

2.Yasaya göre Türkiye’de üretilen petrolün ve doğalgazın sadece sekizde birinin devlete kalacak olması hangi gerekçelerle efektif bulunmaktadır?

3. Türkiye’nin tek milli petrol şirketi TPAO’nun satış sürecine sokularak tasfiye edilmesi,  milli şirketlerini güçlendirme ereği ile bağdaşmakta mıdır? Bu konuda bakanlık olarak görüşleriniz nedir? Süresi dolan petrol üretim sahalarının devlet adına üretime devam etmesi için TPAO’ya verilmesini öngören yasa maddesinin kaldırılmasının gerekçesi nedir?

4. Yabancı şirketlerin ruhsat aldıkları bölgede TSK’nın bir birimi var ise de orayı boşaltmak durumunda kalacak olmasının gerekçesi nedir?

5. Petrol arama ruhsatı için yapılacak başvurularda aranan teknik yeterlilik ve tecrübeye sahip olunma şartının kaldırılma gerekçesi nedir? Bu şekilde yetkin olmayan şirketlere ruhsat verilmesinin önünü geçmek için aldığınız önlemler nelerdir? Yeterli midir?

6. Petrol şirketlerinin mevcut kanunda ödemekle yükümlü oldukları %55 toplam vergi tavanını %40’a indirerek, vergi oranlarında yapılabilecek artışlardan kaynaklanacak devlet gelirlerinin önünü kesilmiş olmakta mıdır? Bu açığı kapatmak için hangi vergi yüklerini halka yansıtmayı planlamaktasınız?

7. Stratejik bir hammaddenin aranması ve üretiminde yerli istihdamı ve tecrübeyi artırmak amacıyla Meslek Odaları tarafından önerilen; Petrol şirketlerinin çalıştırdıkları her bir yabancı personele karşılık aynı meslek grubundan iki Türk Vatandaşı çalıştırma zorunluluğu maddesinin konulmasını hangi gerekçe ile reddedilmiştir? Kanunda yer vermemesinin gerekçesi nedir?”

    Cuma, 28 Haziran 2013 11:14

Bağlantılı Konular