Gürsel Tekin İçişleri Bakanı tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi sundu

Tekin, İçişleri Bakanı'na sordu: "Ankara Ulaşım Ana Planına dair çalışma (AUAP 2038) Gazi Üniversitesi Rektörlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında 2013 yılında imzalan protokol gereği başlatılmıştır. Bahsi geçen çalışma bir bilimsel araştırma projesi midir? Döner sermaye projesi midir? Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanlığı'nın projeyi üstlendiğine dair imzalı bir bölüm kurulu kararı olup olmadığı tarafınızdan denetlenmiş midir?"


CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin'in soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Efkan Ala tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince arz ederim.

Gürsel TEKİN
İstanbul Milletvekili

Ankara Ulaşım Ana Planına dair çalışma (AUAP 2038) Gazi Üniversitesi Rektörlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında 2013 yılında imzalan protokol gereği başlatılmıştır. Vizyon, akademik altyapı ve etik açından uzmanlar tarafından yetersiz  bulunan bu projenin kısa vadeli ranta hizmet ettiği AOÇ ve ODTÜ arazileri üzerine yapılan ve kamuoyunda büyük tepkiye yol açan yol çalışmalarından da anlaşılmaktadır.

Bu bağlamda aşağıdaki sorularımın cevaplanması kamuoyunun bilgilendirilmesi için büyük önem  taşımaktadır;
1- Bahsi geçen çalışma bir bilimsel araştırma projesi midir? Döner sermaye projesi midir?
2- Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanlığı'nın projeyi üstlendiğine  dair imzalı bir bölüm kurulu kararı olup olmadığı tarafınızdan denetlenmiş midir?
3- Proje yürütücü ekibinden kaç kişi müellif olarak şehir planlamacısı lisans diplomasına sahiptir? Daha önce bir ulaşım projesi deneyimleri var mıdır? Proje koordinatörü ve yardımcısı şehir plancısı mıdır? Müellif olarak bir kent planına imza atma yetkileri var mıdır?
4- AUAP 2038 Planının,  Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ. Melih  Gökçek'in  uygulamaları nedeniyle kendisine açılan davaların düşmesini sağlamak gibi bir amacı var mıdır?
5- Bahsi geçen planda; ODTÜ  2. yolu gibi, AOÇ'deki  fiili uygulamaları, "yasal" hale getirmek için özel bir çalışma yapıldığı iddiaları tarafınızdan neden açıklığa kavuşturulmamıştır?
6- Bahsi geçen alt ölçek projelerin, fizibilite çalışmaları yapılmış mıdır, mekânsal yeni üst plana uyumu teknik raporu hazırlanmış mıdır?
7- Türkiye Cumhuriyeti Başkentinin ana ulaşım planı kamuoyu bilgisine bilinçli olarak mı tam metin olarak sunulmamıştır?
8- Çalışmada kullanılan "visum bilgisayar paket programı" nın bir veri girişi ve mevcudu belgeleyen, etüt eden bir trafik mühendislik programı olduğu, bir ulaşım modeli olmadığı öne sürülmekte ancak  belirli kişilere dağıtılan tanıtım broşüründe "modelleme" olduğu iddia edilmektedir. Kentsel planlamaya yönelik en can alıcı iş olan "modelleme" işi  tarafınızdan taşeron bir firmaya mı verilmiştir? Bu firma hangi yolla belirlenmiştir?
9- Üniversite tarafından yapılan yaklaşık 8 adet "analiz çalışması" içerik kapsam ve kullanılan yöntem itibariyle; bir kentin nazım çevre düzeni planı oluşturmak için teknik ve bilimsel açıdan yeterli bir çalışma mıdır?
10- Basına yansıyan haberlerden; AUAP projesini eleştiren yazıların bulunduğu internet sitelerine, üniversite bilgi işlem merkezi tarafından, fakülte içine erişim engellenmiş midir? Akademik personele bir psikolojik baskı yapılmış mıdır?"

    Perşembe, 31 Temmuz 2014 11:05

Bağlantılı Konular