Adnan Keskin, muhtarların sosyal güvenlik haklarının düzenlenmesi için kanun teklifi verdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin, muhtarların sosyal güvenlik haklarının düzenlenmesi için kanun teklifi verdi.

Adnan Keskin'in teklifi ve gerekçesi şöyle:

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Muhtar Ödenek ve Soysal Güvenlik Yasası ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir.

Gereğini bilgilerinize sunarım.

Adnan KESKİN
Denizli Milletvekili

GENEL GEREKÇE

Cumhuriyetin ilk yerel yönetim kanunu olan 18.3.1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununda köy muhtarına, hem köyün seçilmiş temsilcisi, hem de Devletin köydeki yöneticisi işlevi yüklenmiş ve buna dayalı olarak da köydeki devlet işleri ile köy işlerine ilişkin görevler verilmiştir.

Köy ve mahalle muhtarları, seçilmiş en küçük idari birimin temsilcileri olarak kendilerini seçen halkla iç içe olmaları, birebir doğrudan temas kurmaları ve köy ve mahallenin sorunlarına halkla birlikte çözüm bulup çözümleri halkla birlikte uygulamaları nedeniyle temsili demokrasiyi doğrudan demokrasiye yakınlaştıran bir işlev görmektedir.

Öte yandan köy muhtarları Devletin köydeki yöneticisi olarak, Devlete ait idari görevleri yerine getirmektedir.

Bu nedenlerle de köyün ve köylünün her türlü işinin peşinden koşmakta; halkımız, bireysel ve köye/mahalleye ilişkin bütün ihtiyaç ve isteklerini ilk önce muhtara ileterek çözümü öncelikle muhtardan beklemektedir.

Bunlar da muhtarın mali yükünü artırmaktadır. Her ne kadar 2014/5800 sayılı BKK kararı ile muhtar ödeneğinin gösterge rakamı 5.700 puandan 11.400 puana çıkarılarak net ödenek tutarı 877 TL'ye yükseltilmiş ise de, sigortalı sayılmayı gerektirecek bir çalışması bulunmayan veya bu kapsamda aylık ve gelir almayan köy ve mahalle muhtarları, sigorta primi ve devlet/işveren katkısını muhtar ödeneğinden ödemek durumunda kalmaktadırlar.

Teklifimiz ile köy ve mahalle muhtarlarının sigorta primi ve devlet katkısının, muhtarlık ödeneğinden kesilmeden devlet tarafından ödenmesi sağlanarak, muhtarlarımızın mali sıkıntılarına son verilmesi ile sigorta primi ödemesinde köy muhtarları ile mahalle muhtarları arasındaki 5510 sayılı Yasanın geçici 16. maddesinden kaynaklanan mevcut eşitsizliğin giderilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1- Teklif ile köy ve mahalle muhtarlarının sigorta primi ve devlet katkısının il özel idareleri tarafından muhtarlık ödeneğinin ödendiği her ayın onbeşinci günü muhtarlık ödeneğinden kesilmeksizin ayrıca tahakkuk ettirilerek Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi amaçlanmaktadır. İl özel idareleri, köy ve mahalle muhtarları için ödedikleri sigorta primi ve devlet katkısını takip eden ayın birinci günü tahakkuk listelerine dayalı olarak İçişleri Bakanlığından isteyecek; İçişleri Bakanlığı da en geç onbeş gün içinde il özel idarelerinin muhtarlar için ödediği sigorta primi şahıs hissesi ve devlet katkısı tutarını il özel idarelerine aktaracaktır.

Madde 2- 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren köy ve mahalle muhtarlarının ödeyecekleri prim miktarı 5510 sayılı Soysal Sigortalar Kanunu’nun geçici 16. maddesinde düzenlenmiştir.

Geçici 16. Maddede "Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan köy muhtarları ... için belirtilen "otuz" ibaresi, bu maddenin yürürlüğe girdiği yıl için "onbeş" olarak uygulanır ve prime esas günlük kazancın otuz katını geçmemek üzere takip eden her yıl için bir puan artırılır."denildiğinden; köy muhtarları 2008 yılı için 15 gün, 2009 yılı için 16 gün ve takip eden yıllar için birer gün artırılarak prim ödeyip, her ay için otuz gün üzerinden sigortalı sayılırken; aynı haktan mahalle muhtarları yararlandırılmadığı için 30 gün üzerinden prim ödemektedirler.

Teklifimiz ile 5510 sayılı Kanun'un geçici 16. Maddesine "köy muhtarları" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve mahalle muhtarları" ibaresi eklenerek aynı haktan mahalle muhtarlarının da yararlandırılması amaçlanmaktadır.

Madde 3- Yürürlük maddesidir.

Madde 4- Yürütme maddesidir.

MUHTAR ÖDENEK VE SOSYAL GÜVENLİK YASASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 29.8.1977 tarihli ve 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası’nın 4. maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Bunların sigorta primi ve devlet katkısı, her ayın onbeşinci günü il özel idareleri tarafından muhtarlık ödeneğinden kesilmeksizin ayrıca tahakkuk ettirilerek Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenir ve ödenen tutarlar takip eden ayın birinci günü İçişleri Bakanlığından istenir. İçişleri Bakanlığı bu tutarları en geç onbeş gün içinde il özel idarelerine aktarır."

MADDE 2- 31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun geçici 16 ncı maddesinin birinci fıkrasına "köy muhtarları" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve mahalle muhtarları" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür."

    Çarşamba, 07 May 2014 11:50

Bağlantılı Konular