Tanrıkulu’nun Sayıştay Raporu ile ilgili yazılı soru önergesine cevap geldi

Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun Sayıştay Raporu ile ilgili vermiş olduğu yazılı soru önergesine gelen cevap aşağıdadır:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI
Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı

Sayı : 43452547-120.07-

Konu : Yazılı soru önergesi

Sayın Mustafa Sezgin TANRIKULU İstanbul Milletvekili

İlgi    : 06.05.2013 tarihli ve (7/22952) esas numaralı yazılı soru önergeniz.

Sayıştay raporlarına ilişkin ilgi önergenizde yer alan sorularınız ekte cevaplandırılmıştır. Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla.

Ek: Soru cevabı (1 sayfa)

Prof. Dr. Mehmet SAĞLAM Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı

CEVAPLAR:

Cevap 1 ve 2.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda hâlihazırda Sayıştay Başkanlığı tarafından sunulmuş 12′si performans denetimine ilişkin olmak üzere toplam 19 adet Sayıştay Başkanlığı Raporu bulunmaktadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetimine tabi kuruluşların 2009 Yılı Denetim Raporları ile 02.04.1987 tarih ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca, 03.12.2012 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu kapsamında Sayıştay denetimine tabi kuruluşlarla ilgili olarak hazırlanan ve denetim işleri tamamlanmış bulunan kuruluşların 2010 ve 2011 yıllarına ait Denetim Raporları üzerinde Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun çalışmaları devam etmektedir.

Sayıştay Başkanlığı tarafından 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı ve 2011 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı görüşmelerinde dikkate alınmak üzere TBMM’ye sunulması öngörülen raporlardan Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu ve Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu Başkanlığımıza sunulmamıştır.

Cevap 3, 4 ve 5.- Başkanlığımıza sunulmayan raporlarla ilgili olarak Sayıştay Rapor Değerlendirme Kurulunun 03.09.2012 tarihli toplantısında; 03.12.2010 tarihli ve 6085 sayılı Kanunun 35′inci maddesine 04.07.2012 tarihli ve 6353 sayılı Kanunun 45′inci maddesi ile getirilen değişikliğin gerektirdiği yasal süreçlerin tamamlanmamış olması nedeniyle hukuken eksik bulunan raporların görüşülemeyeceği kararı verilmiş ve bu nedenle raporlar Başkanlığımıza sunulamamıştır.

Geçen süre içerisinde 6353 sayılı Kanunun 45′inci maddesiyle 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 35′inci maddesine eklenen iki numaralı fıkra ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesine açılan iptal davası sonucunda, Anayasa Mahkemesi 27.12.2012 tarihli ve E.2012/102, K.2012/207 sayılı kısmi iptal kararı almış ve belirtilen karar 02.04.2013 tarihli ve 28606 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bahsi geçen karar sonrasında, söz konusu raporların gönderilip gönderilemeyeceği hususu 08.05.2013 tarihli ve 122283 sayılı yazımız ile Sayıştay Başkanlığına sorulmuştur.

Sayıştay Başkanlığının 16.05.2013 tarihli ve 28338 sayılı cevabi yazısında;

Anayasa Mahkemesinin söz konusu iptal kararının 02.04.2013 tarihinde yürürlüğe girmesi, her ne kadar Sayıştay’ın TBMM’ye rapor sunamama gerekçesini kısmen ortadan kaldırmış olsa da, bahse konu raporların; ilgili yıl Genel Uygunluk Bildirimiyle birlikte Meclise sunulması gerektiği ve 2011 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu ile 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun TBMM tarafından kabul edilmiş olduğundan hareketle günümüz itibarıyla TBMM’ye sunulmasının yasal bir zemininin kalmadığı,

Mevcut durumda, Sayıştay’da 2011 yılı denetimlerine ilişkin hukuki süreci tamamlanmış herhangi bir raporun bulunmadığı; bununla birlikte TBMM’ye zamanında sunulmayan raporlar hakkında mevzuatta ne yapılacağına ilişkin bir hükmün de yer almadığı,

Sayıştay’ın 2012 yılının denetimlerine başladığı ve söz konusu yıla ait raporların hazırlanma sürecinin devam ettiği, bu nedenle 2011 yılma ait denetim raporlarının tamamlanmasının mümkün olmadığı, aksi halde 2012 yılına ilişkin denetim raporlarının zaman darlığı nedeniyle yetişmesinin tehlikeye girebileceği,

Sonuç olarak, 2011 yılına ait denetim raporlarının süreçleri tamamlanamadığından tekemmül ettirilemediği ve dolayısıyla TBMM’ye sunulacak herhangi bir raporun bulunmadığı ifade edilmiştir.

6085 sayılı Kanuna göre; Sayıştay Başkanı, daire başkanları ve üyelerinin disiplin kovuşturmaları Sayıştay bünyesinde yer alan Yüksek Disiplin Kurulu tarafından yapılmaktadır.

    Pazartesi, 17 Haziran 2013 12:04

Bağlantılı Konular