Faruk Loğoğlu İl Özel İdareleri'nin kapatılmasına ilişkin Meclis Araştırması istedi

Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu, On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca İl Özel İdareleri'nin kapatılmasının yol açtığı sorunların tespit edilmesi ve oluşan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istedi.

Faruk Loğoğlu'nun Meclis Araştırması isteği ve gerekçesi şöyle;

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

"On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" uyarınca İl Özel İdareleri'nin kapatılmasının yol açtığı sorunların tespit edilmesi ve oluşan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 104 ve 105. Maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 04.02.2014.
O. Faruk Loğoğlu                                                     
Adana Milletvekili

Gerekçe
6.12.2012'de 28489 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve "On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van illerinde büyükşehir belediyeleri kurulmuş, bu illerdeki mevcut belediyeler büyükşehir belediyelerine dönüştürülmüştür. Söz konusu yasa yürürlüğe girdikten sonra yapılan değişiklikler de 22.3.2013 tarihinde 28595 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak uygulamaya konmuştur. Son değişikliklerle Ordu ilimiz de büyükşehir olmuştur.

Kamuoyunda 'Büyükşehir Yasası' olarak bilinen bu düzenlemelerle,  büyükşehir olan illerimizin sayısı 30'a çıkarılmış ve bu illerimizdeki İl Özel İdareleri kaldırılmıştır. Bilindiği üzere, Anayasa'nın 127. Maddesi'nde yapılan tanım gereği, İl Özel İdareleri il halkının yerel ve ortak gereksinimlerini karşılamak üzere çalışan yerel yönetim birimleridir. Fakat, söz konusu düzenlemelerle, bahse konu İl Özel İdareleri kapatılmakta ve valiye bağlı olarak Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı isimli yeni bir birim kurulmaktadır. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın görev ve yetkileri konusundaki yasal boşluklar, idari uygulamalardaki aksaklıklar ve personel yönetimi açısından sorunlar ise sürmektedir. Yasama organına yakın zamanda sunulan yasa değişikliklerinin de İl Özel İdareleri sonrasındaki büyükşehir yönetimi sorunlarını çözmekten uzak olduğu, birçok uzman görüş tarafından değerlendirilmektedir.

Büyükşehir olan illerimizdeki İl Özel İdareleri'nin kapatılmasının çeşitli sorunlara yol açacağı değerlendirilmektedir. Söz konusu kurumların kapatılmasıyla yerel yönetimlerin zayıflayacağı ve yerel düzeyde demokrasimizin zedeleneceğine ilişkin kaygılar toplumumuzun çeşitli kesimleri tarafından gündeme getirilmektedir. Ayrıca, büyükşehir olan 30 ilimizde İl Özel İdareleri’nin kaldırılıp geri kalan 51 ilimizde bu kurumların varlıklarını sürdürmeleri yerel yönetimlerde ikili bir yapı ortaya çıkarmaktadır.

Bu sorunlara ek olarak, kaldırılan İl Özel İdareleri'nin varlık, yetki, görev ve sorumlulukları ilgisine göre Bakanlıklar, büyükşehir belediyeleri, valilikler, Hazine ve bunlara bağlı ilgili kuruluşlara devredilmiştir. Bu durum kamu hizmetlerinin sağlanması hususunda belirsizlik ve boşluk doğurmuştur.

İl Özel İdareleri’nin kaldırılmasıyla ortaya çıkan olumsuzluklar, bu kuruluşlar bünyesinde sözleşmeli işçi statüsünde çalışan vatandaşlarımızı da etkilemektedir. İl Özel İdareleri bünyesinde kamu sektöründe sözleşmeli olarak çalışan yüzlerce vatandaşımız işlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. Örneğin, Van'daki çeşitli okullarda İl Özel İdaresi bünyesinde, sözleşmeli olarak çalışan personele 30 Nisan 2014'te işlerine son verileceği bildirilmiştir.

İl Özel İdareleri'nin kapatılması sonucunda ortaya çıkan sorunlar demokrasi, kamu hizmetleri ve istihdam alanlarında çözüm bekleyen sorunlar ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle, söz konusu sorunları tespit etmek ve oluşan mağduriyetleri gidermek amacıyla Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 104 ve 105. maddeleri gereğince bir Meclis Araştırması açılması önem taşımaktadır. "

    Perşembe, 20 Şubat 2014 16:28

Bağlantılı Konular