CHP 1111 Sayılı Askerlik Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi verdi

Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklifi şöyle:

Genel Gerekçe:

1076 Sayılı Yedek Subaylar Ve Yedek Askerî Memurlar Kanununda, Dört yıl ve daha fazla süreli fakülte, akademi, yüksekokul ve enstitüler ile Milli Eğitim Bakanlığınca bunların dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumu mezunu olanların yedek subay adayı olarak ayrılmalarına hükmedilmiş. 1111 Sayılı Askerlik Kanunda ise 1076 sayılı kanun hükümleri subay ne tabii yükümlülerden bu yükümlülüklerini istekleriyle veya seçim sonucu yedek subay adayı oldukları için erbaş veya er olarak yerine getireceklerin hizmet süresi aynı celbe tabii olup yedek subay adayı olarak ayrılanların hizmet süresinin yarısı kadardır hükmü yer almaktadır,

Türk Silahlı Kuvvetlerinin çağın modern orduları ile aynı yapıda olması ve değişen tehditler ve savaş olguları nedeni ile profesyonel orduya geçiş hızlandırılmalıdır. Ülkenin yetişmiş insan gücünün soğuk savaş ve dünya savaşlarının savaş yapıları ile eğitilmeleri ve zorunlu askerlik hizmeti ile silah altına alınması, ülkenin yetişmiş insan kaynağının etkin kullanılmamasına yol açmaktadır. Modern orduların teknoloji üzerine kurdukları caydırıcılık ve ülke savunması doktrini, maalesef ülkemizde sayısal üstünlük ile sağlanmaya çalışılıyor.

6 ay süre ile ülke ekonomisine katkı sağlamak bir yana, ödenen vergilerle zorunlu askerlik hizmetindeki vatandaşlarımıza harcanan paralar ülke ekonomisine fazladan külfet getirmektedir.

Barış dönemlerinde sadece temel askerlik eğitimi ile kısa süreli askerlik hizmeti verilen modern orduların, tehdit algısı ülkemiz ile aynı noktadadır. Zorunlu askerlik eğitiminin yetişmiş ve eğitimli iş gücünü oluşturan kısa dönem askerlerimize fayda sağlayacak eğitim ve zorunlu askerlik süresi 3 (üç) ay olması ve sonraki dönemlerde daha da azaltılması Silahlı Kuvvetler ve ülkemiz için en uygunudur.

Madde Gerekçeleri
Madde 1- Askerlik Kanununun 5. Maddesinin ikinci fıkrasında değişiklik yapılarak kısa dönem askerliğin süresi 3 aya düşürülecektir.

Madde 2- Bu madde yürütme maddesidir.

Madde 3- Bu madde yürürlük maddesidir.

1111 Sayılı Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Teklifi

Madde 1-1111 Sayılı Askerlik Kanununun 5. Maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

1076 sayılı Kanun hükmüne tabi yükümlülerden; bu yükümlülüklerini istekleriyle veya seçim sonucu yedek subay adayı olmadıkları için erbaş veya er olarak yerine getirecekler yedek subay adayı olarak ayrılanlarla aynı celbe tabi olup, hizmet süresi üç aydır.

Madde 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Pazartesi, 11 Kasım 2013 17:08

Bağlantılı Konular