Tanrıkulu, Adalet Bakanı tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM'ye soru önergesi yöneltti

Genel Başkan Yardımcısı yazılı bir açıklama yaparak kolluk güçlerinin dahil olduğu davaların çeşitli gerekçelerle başka yerlere nakledildiğine dikkat çekti ve konunun takipçisi olduğunu belirtti. Tanrıkulu’nun açıklaması şöyle:

“Kolluk mensuplarının dahil olduğu suçlarla ilgili davaların çeşitli gerekçelerle başka yerlere nakledilmesi, neredeyse aklanmanın bir yolu haline getirildi.

5271 Sayılı CMK’nın 19’ncu ve Mülga Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 14’ncü maddesinde mevcut ceza davalarının hukuki veya fiili sebeplerle görülemeyecek olması halinde başka yerde bulunan mahkemede görülmesi düzenlenmiştir. Ancak neredeyse tüm davaların bu dayanakla başka illere nakli hiç de masum görünmemektedir. Uğur Kaymaz, Şerzan Kurt vb, davalarda sanıkların, nakilden sonra adeta “aklanması” tesadüf değildir.

1990’larda işlenen faili meçhul cinayetlerle ilgili yargılamalar, adaletin geç de olsa yerini bulması için umut yaratmışken, bu davalarda da nakillere başvurulması şüphe uyandırmaktadır. 20 yıl önce 6 köylünün öldürüldüğü ‘faili meçhul’ davasında da valiliğin, güvenliği sağlayamayacakları gerekçesiyle davanın naklini istediği bilinmektedir. Genel uygulamalara bakıldığında, söz konusu davanın naklinin, faillerin aklanma girişimi olarak kabul edilmesi gerekmektedir! Davanın bugün görülecek duruşmasında nakil kararının çıkması, tam olarak buna işaret edecektir!

Kamuoyunun da bildiği üzere Gazi davası Trabzon’a nakledildikten sonra sorumlular cüzi cezalara çarptırılmıştı. Gazeteci Metin Göktepe, Kızıltepeli baba Ahmet ve oğlu Uğur Kaymaz, Muğla Üniversitesi öğrencisi Şerzan Kurt gibi kolluk güçlerinin gerçekleştirdiği yargısız infaz veya cinayet davalarının başka illere nakledilmesi, faillerin cezasızlığıyla sonuçlanmaktadır.

Eğer mülki amirlikler, duruşmaların güvenliğini sağlamaktan acizse, bunun gerekçesini de açıklamak zorundadırlar. Aksi takdirde bu tür davaların naklinin güvenlik değil, aklama amaçlı olduğu açıktır.

Ayrıca 2002 yılından bu yana kaç davanın hangi sebeple nakledildiğini, bunların kaçının cezasızlıkla sonuçlandığını Adalet Bakanı’na yazılı olarak sormuş bulunmaktayız. Soru önergemize gelecek yanıtı da kamuoyunun bilgisine sunacağız ve bundan sonra bu tür davaların daha sıkı takipçisi olmaya devam edeceğiz. “

Tanrıkulu’nun konu ile ilgili olarak Adalet Bakanı tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM’ye verdiği soru önergesi ise şöyle:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı  Sayın  Sadullah Ergin tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Dr. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

5271 Sy. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 19’ncu ve Mülga Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 14’ncü maddesinde mevcut ceza davalarının hukuki veya fiili sebeplerle görülemeyecek olması halinde başka yerde bulunan mahkemede görülmesi düzenlenmiştir. Son yıllarda yukarıda zikredilen maddelerin uygulamasının artması kamuoyu nezdinde ciddi şüphelerle karşılanmış ve adalete duyulan güven zedelenmiştir.

Bu bağlamda;

1- 2002′den bu yana CMK 19’ncu (ve Mülga CMUK 14’ncü) madde kapsamında kaç dava hangi nedenlerle başka illere nakledilmiş ve bu nakillerin (Dava görülemeyen ve davanın nakledildiği iller de belirtilerek) illere göre dağılımı nedir?
2- 2002′den bu yana yukarıda belirtilen madde kapsamında başka yer mahkemesine nakledilen davaların kaç tanesinde sanık olarak kamu görevlileri yargılanmış/yargılanmaktadır?
3- 2002′den bu yana başka yer mahkemesine nakledilen ve sanık olarak kamu görevlilerinin yargılandığı davaların kaç tanesinde ve hangi oranda kamu görevlisi sanık/sanıkların beraatine ya da zamanaşımı vb. sebeplerle cezalandırılmaması veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiştir?
4- Yargılamanın yapılamaması nedeniyle davaların nakledilmesi doğal yargıç ilkesine aykırılık oluşturmakta mıdır?
5-Genellikle kamu görevlilerinin yargılandığı davaların nakledilmesi ile kamu görevlilerinin beraat etmeleri veya cezalandırılmamaları yönünde karar verilmesi arasında bir ilişki var mıdır?
6- Hukuki veya fiili sebeplerle yargılamayı gerçekleştiremeyen mahkemelerdeki davaların nakli yerine adil yargılamanın güvenli şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak için alınan tedbirler nelerdir?”

    Salı, 05 Kasım 2013 18:35

Bağlantılı Konular