TanSezgin Tanrıkulu, Kanun Teklifi verdi

Tanrıkulu’nun kanun teklifi ve gerekçesi şöyle:

Tanrıkulu’nun kanun teklifi ve gerekçesi şöyle:


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim ve gerekçesi ektedir.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

Dr. M. Sezgin TANRIKULU

İstanbul Milletvekili


GEREKÇE:

Devlet örgütlenmesinin temel amaçlarından biri, insanların can ve mal güvenliği ile temel insan haklarının korunmasıdır.

Bu husus Anayasanın 5. Maddesinde açıkça vurgulanmakta; kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak, devletin temel amaç ve görevleri içinde sayılmaktadır.

İç ve dış güvenliği sağlayacak örgütlenmeye gitmek, devletin hem egemenliğinin bir göstergesidir hem de meşruiyetinin kaynaklarından biridir. Günümüzde insan hakları hukukunun bir gereği olarak devlet yaşama hakkını koruyamadığı yurttaşlar ve yakınları için bunu tazmin edici tedbirler almak yükümlülüğüyle karşı karşıyadır.

Bu yükümlülüğün bir örneği olarak; 2012 yılında kabul edilen 6353 sayılı Kanunun 80 ve 81. maddeleriyle Devlete, daha önce görevleri nedeniyle şehit olan veya engelli hale gelen kamu görevlileri ve yakınları için sağlanan aylık bağlama ve kamuda istihdam gibi olanakları, terör nedeniyle hayatını kaybeden sivillerin yakınlarına ve engelli hale gelen sivillere de tanıma görevi verilmiştir.

Fakat bugün Suriye’de yüzbinlerce insanın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan iç savaşın, ülkemizde de sınır bölgelerimizde yaşayan yurttaşlarımızın ölümüne, yaralanmasına ve engelli hale gelmesine yol açmasıyla birlikte bu kapsama söz konusu yurttaşlarımızı da alma gereği doğmuştur.

Hükümet, Suriye kaynaklı saldırılarda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısının 71’e ulaştığını belirtmektedir. Bu kayıplardan 5’i kadın ve çocuk olmak üzere, 3 Ekim 2012 tarihinde gerçekleştirilen top atışlarının topraklarımıza düşmesi sonucunda yaşanmış, sonraki dönemlerde seken kurşunlar nedeniyle 4 yurttaşımız daha hayatını kaybetmiş, çok sayıda yurttaşımız ise yaralanmıştır.

Devlet, terör saldırılarında hayatını koruyamadığı sivil yurttaşlarımızın yakınlarına ve engelli hale gelen sivillere tanıdığı aylık bağlama ve kamuda istihdam gibi olanakları, aynı şekilde sınırlarımızda meydana gelen çatışmalardan dolayı yaşamlarını koruyamadığı sivillere ve yakınlarına da tanımak zorundadır.

Bu husus hem Anayasa’nın 10. Maddesinde yer alan eşitlik ilkesinin bir gereğidir, hem de sınırların korunması, iç ve dış saldırıların engellenmesi ve nihayetinde yurttaşlarımızın yaşama hakkının korunması gibi temel görevlerini yerine getiremeyen devletin karşılaması gereken bir yükümlülüktür.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Maddeyle, terör eylemleri nedeniyle hayatını kaybeden sivillerin hak sahibi yakınları ile engelli hale gelen sivil vatandaşlarımıza tanınan aylık bağlanması hakkının, komşu ülkelerdeki savaş, iç savaş ya da çatışmalar sırasında sınır ötesinde kullanılan silahlar sebebiyle sınırlarımız dâhilinde engelli hale gelenler ile hayatını kaybedenlerin hak sahibi yakınlarına da tanınması amaçlanmıştır.

MADDE 2- Maddeyle, terör eylemleri nedeniyle hayatını kaybeden sivillerin hak sahibi yakınları ile engelli hale gelen sivil vatandaşlarımızın yararlandığı “kamuda istihdam” hakkından, komşu ülkelerdeki savaş, iç savaş ya da çatışmalar sırasında sınır ötesinde kullanılan silahlar sebebiyle sınırlarımız dâhilinde engelli hale gelenler ile hayatını kaybedenlerin hak sahibi yakınlarının da yararlanması amaçlanmıştır.

MADDE 3- Yürürlük maddesidir.

MADDE 4- Yürütme maddesidir.

5233 SAYILI TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI HAKKINDA KANUN ve 3713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 17/7/2004 tarih ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun’un Geçici 5. Maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Komşu ülkelerdeki savaş, iç savaş, çatışma veya terör eylemleri sırasında sınır ötesinde kullanılan silahlar sebebiyle sınırlarımız dâhilinde engelli hale gelenler ile hayatını kaybedenlerin hak sahibi yakınları da yukarıdaki fıkrada tanınan haklardan aynı usul ve esaslar dâhilinde yararlanırlar”

MADDE 2- 12/4/1991 tarih ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun Ek 1 inci Maddesinin 2 inci Fıkrasının (ç) bendindeki “Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna” ibaresinden önce gelmek üzere aşağıdaki ibareler Maddeye eklenmiştir.

“Komşu ülkelerdeki savaş, iç savaş, çatışma veya terör eylemleri sırasında sınır ötesinde kullanılan silahlar sebebiyle sınırlarımız dâhilinde engelli hale gelenler ile hayatını kaybedenlerin hak sahibi yakınları,”

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Cumartesi, 12 Ekim 2013 04:36

Bağlantılı Konular