Akif Hamzaçebi, 2012 Sayıştay ve denetim raporlarını istedi

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Meclis’e sunulan 142 kamu idaresi raporuna ilişkin olarak, yanıtlanmak amacıyla kamu idarelerine gönderilen denetim raporları ile cevaplar dikkate alınarak denetçilerce hazırlanan Sayıştay raporlarını istedi.

Hamzaçebi, TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in yanıtlaması istemiyle sunduğu yazılı soru önergesinde, Sayıştay Kanunu’na göre kurumun görevinin, “kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini hesap verme sorumluluğu çerçevesinde denetlemek ve sonuçları hakkında TBMM’ye doğru, yeterli, zamanlı bilgi ve raporlar sunmak” olduğunu anımsattı. Hamzaçebi’nin soru önergesi şöyle:

“TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Cemil Çiçek tarafından Anayasanın 98. İçtüzüğün 99 ve 100. maddeleri uyarınca yazılı olarak yanıtlanmasını bilgilerinize sunarım.

M. Akif HAMZAÇEBİ

İstanbul Milletvekili6085 sayılı Kanunun 2. maddesinde, Denetim Raporu ile Sayıştay Raporu, tanımlanmış; 5. maddesinde Sayıştayın görevi, “Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini hesap verme sorumluluğu çerçevesinde denetler ve sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine doğru, yeterli, zamanlı bilgi ve raporlar sunar.” şeklinde ortaya konulmuş; 35. maddesinin (b) bendinde ise, “Denetim genel kabul görmüş uluslararası denetim standartlarına uygun olarak yürütülür.” denilmiştir.

Yasanın göndermede bulunduğu “uluslararası denetim standartları Sayıştaylar açısından Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Standartları (ISSAI’ler) ve INTOSAI İyi Yönetim Rehberleri (INTOSAI GOV’ler)’dir.

ISSAI 20 “Saydamlık ve Hesap Verme Sorumluluğu İlkeleri”nin Giriş bölümünde, “Sayıştayların yasama organları ve kamuoyu gibi çeşitli taraflara karşı hesap verme sorumluluğu vardır. (…) Sayıştayların iş süreçleri, faaliyetleri ve ürünleri saydam olmalıdır…” denilirken; 3 Nolu İlkesi, “Sayıştaylar, saydam ve tarafsız denetim standartları, süreçleri ve yöntemleri benimser.” Şeklinde standartlaştırılmış ve açılımında ise, “Sayıştaylar, ISSAI kapsamında ayrıntıları verilen INTOSAI temel denetim ilkeleri ile uyumlu standart ve metodolojileri benimser; bu standart ve metodolojilerin ne olduğunu ve bunlara nasıl uyulduğu ile görev ve yetkileri çerçevesinde ve risk değerlendirmesi ve planlama süreçleri bazında yerine getirdikleri denetim faaliyetlerinin kapsamını bildirir.” ifadelerine yer verilmiştir.

6085 sayılı Kanun ve yukarıda sözü edilen ISSAI’ler ile Sayıştay Düzenlilik Denetimi Rehberi bağlamında;

1-           20.09.2013 tarihli ve 7/30646 sayılı soru önergemin 3. sorusuna net ve açık cevap verilmesini teminen; İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2012 yılı hesabını denetlemekle görevlendirilen 3 denetçi hangi tarihler arasında kaç iş günü yerinde denetim ile görevlendirilmişlerdir?

2-           20.09.2013 tarihli ve 7/30646 sayılı soru önergemin 8. sorusuna verilen cevapta, Sayıştayın denetimi kapsamındaki idarelerin yevmiye sayısı ve bütçe büyüklüklerini içeren veri tabanının olmadığı gibi bir ifadede bulunulmuştur.

Yevmiye sayısı olmakla beraber Sayıştayın ulaşmasının çok yoğun bir çalışma gerektirmesi, taşra teşkilatı olan bakanlıklar açısından doğru olabilirse de hesap ve işlemleri tek saymanlıktan geçen belediyeler, il özel idareleri, üniversiteler, ve taşra teşkilatı olmayan özel bütçeli idareler vb. için bu doğru değildir. Toptan reddetmek yerine, elde olanların yevmiye sayısının bildirilmesi gerekir.

Bütçe Gideri ve Bütçe Geliri gibi konsolide bütçe büyüklüklerinin olmadığının ileri sürülmesi tamamen gerçek dışı olmanın yanında Sayıştayın cevabını veremeyeceği yeni soruları gündeme getirir ve TBMM’ye sunulan Kurum Denetim Raporları ile Genel Uygunluk Bildirimindeki verilerle de çelişmektedir.

Kamu İdarelerine gönderilen Denetim Raporlarından çeşitli aşamalarda çıkarılarak TBMM’ye sunulan Sayıştay Raporlarında yer almayan denetim bulgularını ortaya koymak Sayıştay açısından mümkün olamıyorsa, TBMM’nin ve üyelerinin bunları tespit edecek zamanı çoktur.

Bu itibarla;

a)    2012 Sayıştay Raporlarına ilişkin kamu idareleri ile bunların denetimine ilişkin aşağıda örneği verilen tablonun doldurulup yazılı olarak gönderilmesi.

b)    TBMM’ye sunulan 142 Kamu İdaresi Raporuna ilişkin olarak yanıtlanmak amacıyla kamu idarelerine gönderilen “Denetim Raporları” ile cevaplar dikkate alınarak denetçilerce hazırlanan “Sayıştay Raporları”nın birer örneğinin gönderilmesi.

    Cuma, 11 Ekim 2013 03:46

Bağlantılı Konular