Haluk Koç'tan soru önergesi

Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Haluk Koç’un Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunduğu soru önergesi şöyle:

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından 2009 yılında Anadolu Üniversitesi’ne yaptırılan Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürolarına ilişkin sınava 1137 Harita Mühendisi katılmış, sınavda başarılı olan Lisans sahibi 247 mühendis bürolarını açmak suretiyle 2010 yılı Temmuz ayından itibaren faliyete başlamışlardır.

Lisans sınavını kazanan mühendislerin büyük bir kısmı: eşlerinin de işini kaybetmelerini göze alıp, aile ve iş düzenlerini bozarak, emeklilikleri dolmadan memuriyetten istifa etmek suretiyle, bir kısmı çalıştığı kurumdan emekli olarak ve bir kısmı da Serbest Mühendislik Bürolarını kapatıp, Devlete güvenerek TKGM tarafından atamaları yapılan farklı şehirlere giderek, büro açılış gideri olan “ gerekli teknik yazılım, donanım ve büro malzemeleri ve arazi taşıtı temini amaçlı ” yaklaşık 100.000 (yüzbin) TL. için yüklü miktarlarda banka kredisi almak veya farklı şekillerde borçlanmak suretiyle, masraf ederek çok zor şartlar altında bürolarını açmışlardır.

Sınavda başarılı olamayan bir mühendis tarafından “Sınav kılavuzunda 4 yanlış, 1 doğru cevabı götürür – Sınav kitapçığında ise: yanlışlarınız dikkate alınmayacaktır.” ikilemini gerekçe göstererek keyfi surette ve haksız olarak Ankara 9. İdare Mahkemesi’nde açılan dava sonucunda: söz konusu sınavın iptaline karar verilmiş, bu arada davacı bahse konu davasından vazgeçmesine rağmen; ne üzücüdür ki bu karar Danıştay 10. Dairesi’nin 05/07/2012 tarihli ve 2011/7268 E., 2012/3343 K. sayılı kararı ile onanmak suretiyle kesinleşmiştir.

TKGM tarafından 28.03.2013 tarihinde alınan bir karar ile 5368 Sayılı Kanun kapsamında kurularak vatandaşa etkin, süratli, kaliteli ve verimli hizmet sunan, bahse konu sınavda herhangi bir ihmal ve kusuru bulunmayan ve yaklaşık 3 yıldan bu yana faaliyetlerini sürdürmekte olan 247 Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosunun faaliyeti sona erdirilmiştir. Üstelik bu karar kurumun resmi internet sitesinde 28.03.2013 tarihinde mesai bitiminde saat 17:30’da duyurularak; Söz konusu büroların adeta yangından mal kaçırırcasına 24 saat içinde 29.03.2013 Cuma günü mesai bitiminde kapatılmaları öngörülmüş ve bu kararla LİHKAB’larda çalışan yaklaşık 2.000 teknik personel ile 400’e yakın mühendis yok sayılarak 1 günde işsiz ve aşsız bırakılmışlardır. Başka bir deyişle; bir çekirdek ailenin ortalama 5 kişiden oluştuğunu düşünürsek; TKGM bürokratlarının, insana ve devlet ciddiyetine yakışmayan bu son derece hatalı davranışı sonucunda, bu işten ekmek yiyen aileleriyle birlikte yaklaşık 10.000 kişi söz konusu karar yüzünden mağdur edilmiştir.

Gelinen bu süreçte mağdur olan Lisanslı Harita Kadastro Mühendislerince konu Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın: Erdoğan BAYRAKTAR’a aktarılmış ve Sayın Bakandan söz konusu mağduriyetin yapılacak bir kanuni düzenleme ile giderileceği sözü alınmıştır.

Kazandığı sınav sonucu lisans belgesi alan mühendislerin halen faaliyette olan bürolarının yürütmekte oldukları kamu hizmetlerini aksatmamak, kazanılmış hakları korumak ve hukuki güvenlik ve idari istikrar ilkelerini sağlamak üzere “altında Bakanlar Kurulu üyelerinin imzası olan” Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü’nce hazırlanıp, bizzat sizin imzanızla 25.02.2013 tarih ve 1215 sayı numarası ile TBMM Başkanlığı’na sunulan Gümrük Kanununu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısında yer alan 44. madde “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından 11/10/2009 tarihinde yaptırılan lisanslı harita kadastro mühendislik sınavında başarılı olarak lisans belgesini alan harita kadastro mühendislerinin lisans belgelerinden kaynaklanan hakları saklıdır.” ile “5368 Sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Kanunu’na” geçici bir madde eklenmesi öngörülmüş ve tasarı 05.03.2013 tarih, 1/746 Esas ve 10 sayılı kararı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’nda görüşülerek kabul edilmiştir. Ancak; ilgili Kanun tasarısının 07.03.2013 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi sırasında Sn. BAYRAKTAR’ın ” ilgililerin mağduriyetinin Bakanlıklarınca 10 gün içerisinde LİHKAB Yönetmeliği’nde yapılacak bir düzenleme ile gidereceğinden bahisle”: talimatıyla bir önerge verilmek suretiyle komisyonda görevli Partimiz ve MHP’li vekillerin itirazlarına rağmen bahse konu 44. madde tasarıdan çıkarılmıştır.

Aradan uzun bir zaman geçmesine rağmen sayın Bakandan vermiş olduğu sözle alakalı olumlu bir gelişme bulunmaması üzerine, davasında sonuna kadar haklı olmakla beraber, söz konusu Mahkeme ve ilgili Bakanlık kararları ile kapanan ve halen mağdur durumda bulunan Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Büroların faaliyetine başlayabilmeleri, bu bürolarda çalışan personel ve ailelerinin mağduriyetlerinin giderilmesi ve Sayın Bakanın verdiği sözü tutması amaçlı tarafımca bir soru önergesi verilmiş, ancak; alınan cevabın tatminkar olmaması ve çözüm üretir nitelikte bulunmaması üzerine: yine tarafımca 24/07/2013- 1107 tarih ve sayılı Kanun teklifi ile TBMM’ye bu süreçte Lisanslı Harita Kadastro Mühendislerinin kazanılmış haklarının korunması, söz konusu mağduriyetlerin son bulması ve en önemlisi gerçek adaletin tecellisini sağlamak amaçlı daha önce Bakanlar Kurulunca teklif edilen maddeyle özdeş olmak üzere “5368 Sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Kanunu’na” geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi verilmiştir.

LİHKAB Yönetmeliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 15 Haziran 2013 tarihinde değiştirilerek yayınlanmıştır ve ilgili yönetmelikte mağdur olan mühendislerin haklarının korunmasına dair bir hükme rastlanılamamış, kısacası Sayın Bakan verdiği sözü tutmayarak mağduriyetin giderilmesi noktasında herhangi bir somut adım atmamıştır.

TKGM 14 Ağustos 2013 tarihinde yapmış olduğu bir duyuru ile 2009 yılında sınava katılan Harita Mühendislerinin (1137 kişi) katılımı ile yapması gereken sınav tekrarını yapmamış, mahkeme kararını yanlış uygulamak suretiyle onun yerine tüm Harita Mühendislerine açık (2600 kişinin katılımı ile) olmak üzere 15 Eylül 2013 tarihinde Gazi Üniversitesi (GAZİSEM) aracılığı ile Ankara’da sınav yaptırmıştır.  Nitekim sınavda kullanılan sorulardan bazılarının (120 sorudan 23 adedi), soruların talep edildiği öğretim elemanının basılı kitabından alındığı (büyük ölçüde örtüştüğü) tespit edildiğinden bahisle; ilgili sınav şaibeli görülmüş ve Gazi Üniversitesi (GAZİSEM) tarafından 20.09.2013 tarihinde sınav iptal edilmiştir.

Gelinen bu noktada memuriyetten istifa edip, yüklü tutarda kredi borcu bulunup, memuriyete geri dönemeyen ve Bakanlık kararı ile 6 aydır kapalı olan Lisanlı büro çalışanları ve ailelerinin (toplamda yaklaşık 10.000 kişi) mağduriyetleri bir kat daha artmıştır.

Bu gelişmeler doğrultusunda;

A- Öncelikle bu işten ekmek yiyen aileleriyle birlikte yaklaşık 10.000 kişi söz konusu karar yüzünden mağdur edilmiş ve söz konusu mağduriyet gün geçtikçe maddi ve manevi anlamda artmaktadır. Bu karardan etkilenen ve ilgili sınavın iptalinde en ufak bir ihmal ve kusuru bulunmayan Mühendisler sıfırı tüketmiş ve bankadan aldıkları kredilerle zor şartlarda ayakta kalabilmeye çalışmaktadırlar. Her birinin huzuru kaçmış ailevi düzenleri bozulmuştur.

B- Bu bürolarda çalışan yaklaşık 2000 personel işinden ve aşından olmuş, aileleriyle birlikte perişan olmuşlardır.

C- Daha önce Lisanlı Bürolarca vatandaşın işi 1 günde görülmekte iken, Kadastro birimlerince aynı iş için vatandaşa 1 ay gün verilmek suretiyle vatandaş yurt genelinde mağdur edilmektedir.

D- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce Lisanslı Büroların varlığı göz önüne alınarak ona göre personel ve donanım planlaması yapıldığı için, Kadastro Müdürlükleri vatandaşa Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Büroları kadar hızlı ve kaliteli hizmet sunamamaktadır.

Sonuç olarak; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yanlış uygulamaları neticesinde; hem Lisanslı Mühendisler ve yanlarında çalışan personel, hem vatandaş, hem de Kadastro Müdürlüklerindeki teknik personel mağdur ve rezil edilmiştir.

Bütün bu bilgiler ışığında;

1- Altında Bakanlar Kurulu üyelerinin imzası olan, Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü’nce hazırlanıp, bizzat sizin imzanızla 25.02.2013 tarih ve 1215 sayı numarası ile TBMM Başkanlığı’na sunulan ve 05.03.2013 tarihinde Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’nda görüşülerek kabul edilen “5368 Sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Kanunu’na” geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifini 07.03.2013 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi sırasında Çevre ve Şehircilik Bakanı neden geri çektirmiştir? Bundan Başbakan olarak sizin bilginiz varmıdır?

2- LİHKAB sınav iptaline ilişkin karar uygulanırken, LİHKABDER tarafından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Bölümünden ve diğer İdare Hukuku profesörlerinden alınan ve ilgili Kuruma iletilen “kazanılmış hakların korunması” yönündeki hukuki mütalalara neden ilgili Bakanlıkça uyulmamış ve neden yanlış karar alınmak suretiyle bir çok insan mağdur edilmiştir?

3- Yaklaşık üç yıldan bu yana faaliyet gösteren, Devlete güvenip, yüklü miktarlarda  borç altına giren ve iptal edilen sınavda hiç bir kusuru, hilesi, hatası olmayıp ilgili Bakanlıkça verilen hatalı kapatma kararı ile halen işsiz ve mağdur durumda olan 247 lisanslı harita ve kadastro mühendisi ile bu bürolarda daha önce çalışmakta olup şimdi işsiz kalan 2.000 teknik personelin durumu ne olacaktır?

4- Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 247 mühendisin bir bölümü memuriyetten istifa etmiş, bir bölümü mevcut serbest mühendislik bürosunu kapatmış, bir bölümü de eşlerinin de işlerini bıraktırarak ve başka şehirlere göç ederek üstelik yüklü miktarlarda borçlanarak bu büroları açmışlardır. Bu Lisanslı Mühendisleri kapalı kaldıkları sürece uğradıkları ve bundan sonraki uğrayacakları zararlar nasıl tazmin edilecektir?

5- Devleti temsil eden kişi olarak siz, ilgili Bakanınızın verip de tutmadığı sözü tutacak ve ilgililerin mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik çözüm bulacak mısınız?

6- Daha önce Türkiye genelinde sayısı 550 olan Lisanlı Büroların sayılarının hiçbir bilimsel veriye dayalı olmaksınız ve kar marjları dikkate alınmaksızın bazı yerlerde yıllık 2 işlem için 2 büro açılacak şekilde traji komik ve Devlet etiğine yakışmayacak şekilde ilgili Bakanlık yetkililerince sayılarının 2000 olarak belirmesi hakkındaki düşünceniz nedir?

7- Altında Bakanlar Kurulu üyelerinin imzası olan, Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü’nce hazırlanıp, bizzat sizin imzanızla 25.02.2013 tarih ve 1215 sayı numarası ile TBMM Başkanlığı’na sunulan Gümrük Kanununu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısında yer alan 44. madde ile “5368 Sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Kanunu’na” geçici bir madde eklenmesi öngörülen ve 05.03.2013 tarih, 1/746 Esas ve 10 sayılı kararı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’nda görüşülerek kabul edilen, ancak; ilgili Kanun tasarısının 07.03.2013 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi sırasında Sn. BAYRAKTAR’ın ” ilgililerin mağduriyetinin Bakanlıklarınca 10 gün içerisinde LİHKAB Yönetmeliği’nde yapılacak bir düzenleme ile gidereceğinden bahisle”: talimatıyla bir önerge verilmek suretiyle komisyonda görevli Partimiz ve MHP’li vekillerin itirazlarına rağmen tasarıdan çıkarılan ve ilgili Bakanca sözünün arkasında durulmayan, ancak;  Lisanslı Harita Kadastro Mühendislerinin kazanılmış haklarının korunması, söz konusu mağduriyetlerin son bulması ve en önemlisi gerçek adaletin tecellisini sağlamak amaçlı daha önce Bakanlar Kurulunca teklif edilen maddeyle özdeş olmak üzere “5368 Sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Kanunu’na” geçici bir madde eklenmesine dair tarafımca verilen ve Meclis gündemine alınmayı bekleyen kanun teklifine destek vererek aileleriyle birlikte toplamda mağdur olan 10.000 kişinin mağduriyetlerini sona erdirmeyi  düşünüyormusunuz?

    Cuma, 04 Ekim 2013 14:01

Bağlantılı Konular