Tanrıkulu, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Yasası’nın 7. maddesinin yürürlükten kaldırılması hakkında kanun teklifi verdi

Tanrıkulu’nun kanun teklifi ve gerekçesi şöyle:

3713 Sayılı Terörle Mücadele Yasasının 7’ncı Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifim gerekçesi ile ekte sunulmuştur.

Saygılarımla arz ederim.

Gerekçe
Ülkemizde 1991 yılında duyulan ihtiyaç gereği uygulanmaya başlanan 3713 Sayılı Terörle Mücadele Yasası, uygulanan politikalar sonucu mevcut diğer yasalarla birlikte aksaklıkları ortaya çıkmıştır. Mevcut yasasının 7’nci maddenin kamu yararına yayın yapan ve tek amacı halka doğru haber vermek olan basın çalışanlarının elini kolunu bağlamaktadır.
3713 Sayılı Terörle Mücadele Yasasının “terör örgütünün propagandasını yapan kişiyi” cezalandırmayı amaçlayan 7’nci maddesinin de Ceza Yasasındaki aynı amaca dönük hükümler nedeniyle gereksizliği bir yana, bu eyleme fiilen katılmamış yani “suçun işlenişine iştirak etmemiş olan” basın ve yayın organı çalışanlarını da bin günden onbin güne kadar Adli para cezasına mahkûm etmeyi emreden hükmü, “cezanın şahsiliği” yani herkesin kendi eyleminden sorumlu olması gerektiği ilkesi karşısında anlamsızdır. 5237 Sayılı Ceza Yasasının 38’nci maddesi, 39’uncu maddesi ve 220’nci maddelerinde ayrıntılı olarak suçun tanımı yapılmıştır. Bu maddenin varlığı ile de sabittir ki bahsi geçen 3713 Sayılı Terörle Mücadele Yasasının 7’nci maddesi gereksizlik arz etmektedir.
3713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE YASASININ 7’NCİ MADDESİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
MADDE 1- 12 Nisan 1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 29 Haziran 2006 tarih ve 5532 sayılı Kanunla değiştirilen 7’nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.”

    Pazartesi, 29 Temmuz 2013 17:04

Bağlantılı Konular