Haluk Koç'tan kanun teklifi

Koç’un kanun teklifi ve gerekçesi şöyle:

Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifim ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımızla arz ederiz.

Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

MADDE 1. – 16/06/2005 tarihli ve 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından 11/10/2009  tarihinde yaptırılan lisanslı harita kadastro mühendislik sınavında başarılı olarak lisans belgesini alan harita kadastro mühendislerinin lisans belgelerinden kaynaklanan hakları saklıdır.”

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

GEREKÇE

5368 sayılı Kanun uyarınca kadastro teknik hizmetleri lisanslı bürolara devredilmiş olup; 2010 yılından bu yana faaliyet gösteren büroların, 2009 yılında yapılan sınava karşı açılan davada “dava konusu işlemin iptali” yolunda Ankara 9. İdare Mahkemesince verilen E:2010/309 ve K:2011/237 sayılı karar ve bu kararın Danıştay 10. Dairesinin E:2011/7268 ve K:2012/3343 sayılı Kararıyla temyizen onanması sebebiyle anılan büroların faaliyetleri 29.03.2013 tarihinde sona erdirilmiştir.

Söz konusu sınav kopya ve hile gibi bir sebeple iptal edilmemiş, şekli bir nedenle iptal edilmiştir.

1/1/2013 tarihi itibarıyla faaliyette olan büroların yürütmekte oldukları kamu hizmetini aksatmamak, halen mağdur durumda olan lisanslı harita kadastro mühendislerin kazanılmış hakları korumak amacıyla bu düzenleme öngörülmüştür.

Yasa Teklifi ile bu bürolarda çalışmakta iken kapanma nedeniyle halen mağdur durumda bulunan 2000’e yakın teknik ve idari çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesi amaçlanmaktadır. Bu düşünce ile hukuki güvenlik ve istikrar ilkelerini sağlamak üzere 5368 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesi öngörülmektedir.

    Cumartesi, 27 Temmuz 2013 09:07

Bağlantılı Konular