CHP'li Gürsel Tekin'den çarpıcı fezleke iddiası

CHP’nin, “Bazı bakanlar hakkında hazırlanan fezlekelerin TBMM’ye ulaştırılmamasının nedeninin ortaya çıkarılması”na ilişkin verdiği grup önerisi Meclis’te tartışmaya yol açtı.

 

AK Partili Tunç “Süreci beklemeliyiz.” derken, CHP’li Özgündüz, “Dosya Adalet Bakanlığı’nda, gidin görün; buradan böyle işkembeden sallamakla olmaz.” karşılığını verdi.

TBMM Genel Kurulu dün CHP'nin yolsuzluk operasonu sonrası istifa eden eski bakanlar hakkında hazırlanan fezlekelerin halen Meclis'e gönderilmemesinin nedeninin belirlenmesiyle ilgili araştırma önergesinin görüşülmesine ilişkin toplandı. Önergenin kabul edilmediği oturumda

"Kim engelliyor"
Baş­kan Ve­ki­li Ay­şe Nur Bah­çe­ka­pı­lı baş­kan­lı­ğın­da top­la­nan Ge­nel Ku­ru­l’­da ilk ola­rak söz alan CHP Mil­let­ve­ki­li Me­tin Lüt­fi Bay­dar, 17 Ara­lık 2013’te  ba­sı­na yan­sı­yan ha­ber­ler­de dö­ne­min Av­ru­pa Bir­li­ği Ba­ka­nı Ege­men Ba­ğış, Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Er­do­ğan Bay­rak­tar, İçiş­le­ri Ba­ka­nı Mu­am­mer Gü­ler ve Eko­no­mi Ba­ka­nı Za­fer Çağ­la­yan hak­kın­da fez­le­ke­le­rin ha­zır­la­na­rak TBMM’­ye gön­de­ril­di­ği­nin açık­lan­dı­ğı­nı be­lir­te­rek “A­dı ge­çen dört ba­kan­dan baş­ka, şu an ha­len gö­rev­de bu­lu­nan Ada­let Ba­ka­nı Be­kir Boz­dağ hak­kın­da da iki ay­rı fez­le­ke­nin bu­lun­du­ğu or­ta­ya çık­mış­tır. Bu fez­le­ke­ler ne­re­de­dir? Fez­le­ke­le­rin TBMM’­ye ulaş­ma­sı­nı kim­ler en­gel­le­mek­te­dir? Bu ge­cik­me­nin açık­lan­ma­ya ih­ti­ya­cı var­dır.” dedi.

"Postada beklemez"
MHP’­li Ok­tay Vu­ral da, “Bu ba­kan­lar­la il­gi­li fez­le­ke­ler gel­me­li. Pos­ta­da bu ka­dar bek­le­me ol­maz. Fez­le­ke­le­ri bu­ra­ya ge­ti­re­cek­si­niz. Hod­ri mey­dan di­yo­rum. İve­di­lik­le ya­pıl­ma­sı ge­re­ken hu­sus sa­de­ce fez­le­ke­le­rin gel­me­si de­ğil­dir, ilk im­za­yı Bü­lent Arınç yap­sın, ilk im­za­yı AKP mil­let­ve­kil­le­ri at­sın, gel­sin­ler bu Mec­lis so­ruş­tur­ma­sı­nı aça­lım.” de­di.

AK Par­tili Yıl­maz Tunç da sü­re­cin iş­le­di­ği­ni be­lir­te­rek, “Bu sü­re­ci he­pi­mi­zin bek­le­me­si ge­re­kir. Sü­re­ci hep bir­lik­te TBMM ola­rak bek­le­ye­ce­ğiz” de­di. Bu­nun üze­ri­ne CHP Mil­let­ve­ki­li Ali Öz­gün­düz de, “Dos­ya Ada­let Ba­kan­lı­ğı’n­da, gi­din gö­rün, bu­ra­dan böy­le iş­kem­be­den sal­la­mak­la ol­maz. Dos­ya­lar Ada­let Ba­kan­lı­ğı’n­da bu­ra­ya ge­le­cek. Mec­li­s’­in na­mu­su­dur, o dos­ya­lar Mec­lis Baş­ka­nı­’na da ses­le­ni­yo­rum Mec­li­s’­in na­mu­su­dur, bu­ra­ya ge­le­cek, bu­ra­da oku­na­cak. Siz o za­man ma­su­mi­yet ka­ri­ne­si­ne uyu­yor­sa­nız ön­ce so­ruş­tur­ma açıl­ma­sı için ilk oyu siz ve­re­cek­si­niz” kar­şı­lı­ğı­nı ver­di. Tunç da, “AK Par­ti­’yi bu ça­mur­lar­la yıp­ra­ta­maz­sı­nız.” di­ye ko­nuş­tu.

"5+2 bakanın fezlekesi var"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile ilgili fezlekenin Meclis Başkanlığı tarafından iade edilmesine tepki gösterirken çok önemli bir iddiada bulundu. Tekin, Bugün’e yaptığı açıklamada, savcılık ve emniyet kaynaklarından aldıkları bilgiye göre, 5+2 bakan hakkında fezleke olduğunu söyledi.

Tekin, “5 bakan belli, yolsuzluklara adı karışan ve istifa eden 4 bakan ve Bekir Bozdağ. Bu 5 bakan dışında 2 bakan daha var. Bilgilere sahibiz. Ama hükümetin açıklama yapmasını bekliyoruz. Açıklama yapmazlarsa biz elimizdeki bilgi ve belgeleri açıklayacağız” dedi. İstanbul ve İzmir’deki yolsuzluk ve imar soruşturmalarının bu bakanlara kadar gittiğine işaret eden Tekin, “Hep birlikte göreceğiz. İzmir ve İstanbul’daki yolsuzluklar hangi bakana kadar, nereye kadar gidecek göreceğiz. Nereye uzanıyor açıklayacağız. İzmir, İstanbul soruşturmasını niye durdurdunuz kardeşim? İzah edin ya da yoktur diye ikna edin. Bu fezlekelerin hepsi yolsuzluklarla ilgili. Zaten bu fezlekeler siyasi fezlekeler olursa CHP olarak biz kalkan oluruz. Ancak hepsi yolsuzluk iddiaları ile ilgili. Bu nedenle de bütün fezlekeler bir an önce derhal Meclis’e gelmeli. Hükümet hesap vermeli.” diye konuştu.

Açıklamazlarsa açıklarız
Fezlekelerin Meclis’e ulaşınca kamuoyunun yaşananlarla ilgili bilgi sahibi olacağını söyleyen Tekin, “Eğer fezlekelerin Meclis’e gelmesi engellenirse biz, bize ulaşan bilgi ve belgeleri kamuoyuna açıklayacağız. Yargılama sürecinin önü açılmalı. Ben ‘7 bakanla ilgili fezleke var’ diyorum. Varsa var yoksa yok desinler. Açıklama bekliyorum.” dedi.

Anahtar Kelimeler
    Perşembe, 30 Ocak 2014 10:20

Bağlantılı Konular