CHP, adalet çalışanlarının sorunları için Meclis araştırması istedi

CHP Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, adalet çalışanların sorunlarının detaylıca incelenmesi ve gerekli politikaların oluşturulması amacıyla; Anayasa'nın 98'inci, İç Tüzük'ün 104 ve 105. maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasını talep etti.

Adalet sisteminde çalışanların yaşadıkları sorunların defalarca gündeme getirilmiş olmasına rağmen, AK Parti hükümeti tarafından gerekli adımların atılmadığı, sorunların çözümsüz bırakıldığını belirten Tekin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na araştırma önergesi verdi.

Türkiye'de adalet mekanizmasının sadece hâkim ve savcılardan oluştuğunun düşünüldüğünü dile getiren Tekin, adalet sisteminin emekçileri olan zabıt kâtipleri, mübaşirler, yazı işleri müdürleri ve teknik hizmetler sınıfı çalışanlarının çalışma koşullarının gittikçe kötüleşmekte olduğunu ifade etti.

Demokrasinin özümsendiği rejimlerin vazgeçilmezi olan yargı bağımsızlığının dahi tartışılabilir hale geldiği günümüz Türkiye’sinin adalet sisteminin, çözümsüz bırakılan sorunlar sebebiyle tabir-i caizse kangren hale getirildiğini vurgulayan Tekin, "Hükümetin siyasi gündemine göre, kısa vadeli ve alt yapısı kurgulanmadan meclisten geçirilen yargı paketlerinin hiçbiri adalet çalışanlarının taleplerini dikkate almamıştır. Adalet çalışanlarının özlük haklarına yönelik sorunlar aşağıdaki gibi özetlenebilir: Personel yetersizliği, Fazla mesai ödemelerindeki eşitsizlik, Zabit kâtiplerinin kadro ve görev tanımı, Adalet Bakanlığı müdürlerinin ek gösterge düzenlemeleri, Mübaşirlerin görev tanımı ve memuriyet sınıfı, Yargılanma usulleri, Keşif harçları ödemelerindeki eşitsizlik, Yıpranma payı ödemeleri, 4/C personeli kadroları ve görev tanımı, Adli emanet memurları görev tanımı. Adalet mekanizmalarının içinde bulunduğu bu çıkmazlar, sıklıkla karşımıza çıkan hak ihlallerini açıklar niteliktedir. Yukarıda kısaca özetlediğimiz durum, Türkiye hukuk sisteminin adaleti olmadığını kanıtlamaktadır. Bu bağlamda, Türkiye hukuk sistemini işlev göremez hale getiren bürokrasinin demir kafesinden kurtulması, çalışanların haklarını koruyacak şekilde gerekli politikaların ivedilikle oluşturulması için bu araştırma önergesinin kabulü büyük önem taşımaktadır." şeklinde konuştu.

Haber: Cihan

    Salı, 16 Eylül 2014 15:08

Bağlantılı Konular